Misją Przedsiębiorstwa Leczniczego „GeriaMed” jest:


„Profesjonalne udzielanie świadczeń medycznych z zakresu pielęgniarskiej opieki długoterminowej, podstawowej opieki zdrowotnej pielęgniarki i położnej oraz Dziennego Domu Opieki Medycznej zgodnie z obowiązującymi wymaganiami prawnymi oraz oczekiwaniami pacjentów

W realizacji swojej misji Kierownik Przedsiębiorstwa Leczniczego „GeriaMed” ustanowił:

Cele jakościowe:

·         zadowolenie pacjenta, ze szczególnym uwzględnieniem jego praw i godności osobistej

·         podnoszenie jakości usług świadczonych przez pielęgniarki i położne, opiekunki, lekarzy, fizjoterapeutów i pozostały personel obsługujący pacjenta.

·         ciągłe doskonalenie i poprawę standardów świadczonych usług medycznych z zakresu pielęgniarskiej opieki długoterminowej, podstawowej opieki zdrowotnej pielęgniarki i położnej, oraz Dziennego Domu Opieki Medycznej.

·         dążenie do poprawy organizacji pracy (wykwalifikowania kadra, odpowiednie wyposażenie) zmierzającej do stworzenia placówki przyjaznej i bezpiecznej dla pacjenta

·         dążenie do nowoczesnego i efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem leczniczym z uwzględnieniem doskonalenia podnoszenia kwalifikacji personelu.

realizowane poprzez:

·         zaspakajanie potrzeb opiekuńczych, pielęgniarskich oraz środowiskowych dla pacjentów

·         dbałość o zapewnienie pacjentom poczucia bezpieczeństwa i poszanowania w procesie realizacji świadczeń medycznych

·         przestrzeganie i uszanowanie praw pacjenta

·         doskonalenie organizacji pracy w celu zapewnienia świadczenia usług na optymalnym poziomie (podnoszenie kwalifikacji i doskonalenie zawodowe pracowników),

·         wdrożenie, certyfikację i ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z PN-EN ISO 9001:2015

 

Osiągnięcie wyznaczonych zadań jest możliwe poprzez pełne zaangażowanie personelu we wdrażanie, utrzymanie i doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością i wdrożenie Polityki Jakości gwarantując stabilny i trwały rozwój firmy.