16.07.2018

Informacja dotycząca możliwości korzystania z Dziennego Domu Opieki Medycznej
w Kożuchowie po zakończeniu realizacji projektu „Dzienny Dom Opieki Medycznej w Kożuchowie”

 

Informujemy, iż z dniem 31 lipca 2018 r. dobiega końca realizacja projektu pn. „Dzienny Dom Opieki Medycznej w Kożuchowie” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru Zdrowia, Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych, konkurs o numerze POWR.05.02.00-IP.05-00-001/15 – Dzienny Dom Opieki Medycznej, organizowany przez Ministra Zdrowia. W związku z czym, zakończy się możliwość finansowania pobytu podopiecznych w placówce ze środków projektu.

Pomimo zakończenia realizacji projektu, w okresie trwałości projektu tj. od 1 sierpnia 2018 r. do 31 lipca 2021 r. zapewniamy gotowość do dalszego świadczenia usług w takim samym zakresie jak dotychczas. Jednak ze względu na brak kontynuacji finansowania ze środków publicznych od 1 sierpnia br. świadczenie usług w DDOM będzie odpłatne, bez generowania dochodu dla Przedsiębiorstwa Leczniczego "Geriamed".

Koszt odpłatnego pobytu w DDOM skalkulowano w oparciu o koszty wynikające z Projektu bez dodawania zysku.

Miesięczny koszt pobytu: 2321 zł

Udzielanie świadczeń rozpocznie się po zebraniu grupy 10 osób   

Zachęcamy do korzystania z usług Dziennego Domu Opieki Medycznej.

Placówka będzie gotowa od 01.08.2018 r. do świadczenia usług: w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 16:00

Lokalizacja: Kożuchów, ul. Szprotawska 21D


Warunki kwalifikacji i uczestnictwa w DDOM:

Do DDOM mogą być przyjęci pacjenci:

- bezpośrednio po hospitalizacji;

- którym, w okresie poprzedzających 12 miesięcy udzielono świadczeń z zakresu leczenia szpitalnego;

- w ocenie skali poziomu samodzielności Barthel mieszczą się w granicach od 40 do 65 punktów;

- posiadają prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.

Skierowanie do DDOM wydaje:

- lekarz podstawowej opieki zdrowotnej,

- w przypadku pacjentów bezpośrednio po leczeniu szpitalnym – lekarz ubezpieczenia zdrowotnego udzielający świadczeń w szpitalu.

W placówce będzie mogło przebywać równocześnie 10 osób. Czas udzielania wsparcia będzie ustalany indywidualnie przez zespół terapeutyczny i nie będzie krótszy niż 30 dni i dłuższy niż 120 dni, dziennie około 8 godzin.

Standard Dziennego Domu Opieki Medycznej, w warunkach zbliżonych do domowych obejmuje:

- specjalistyczne konsultacje lekarskie (w zakresie koniecznym do wykonania świadczeń oraz w razie pilnej potrzeby i w zależności od wskazania medycznego – lekarz specjalista rehabilitacji, geriatrii),

- opieki pielęgniarskiej (w tym edukacja pacjenta dotycząca samoopieki i samopielęgnacji),

- niezbędnych badań diagnostycznych (laboratoryjnych, obrazowych),

- świadczeń rehabilitacyjnych,

- opieki psychologicznej,

- terapii zajęciowej,

- świadczeń opiekuna medycznego,

- doradztwa w doborze odpowiednich wyrobów medycznych,

- przygotowania rodziny i opiekunów pacjenta do kontynuacji opieki (działania edukacyjne),

- odpowiedniego do stanu zdrowia wyżywienia (obiad),

- zajęć dodatkowych służących zagospodarowaniu czasu wolnego w trakcie pobytu,

- oraz innych wspomagających usług medycznych i edukacyjnych, uwarunkowanych stanem zdrowia pacjenta,


Zapisy oraz szczegółowe informacje można uzyskać w budynku DDOM w Kożuchowie, ul.Szprotawska 21D oraz przy ulicy Kościuszki 15a w Głogowie w przychodni Przedsiębiorstwa Leczniczego "Geriamed" od poniedziałku do piątku, w godzinach: 08.00-16.00 lub pod numerem tel. 606-831-549


Informacja dotycząca możliwości korzystania z Dziennego Domu Opieki Medycznej
w Kożuchowie po zakończeniu realizacji projektu „Dzienny Dom Opieki Medycznej w Kożuchowie”
 

Informujemy, iż z dniem 31 lipca 2018 r. dobiega końca realizacja projektu pn. „Dzienny Dom Opieki Medycznej w Kożuchowie” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru Zdrowia, Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych, konkurs o numerze POWR.05.02.00-IP.05-00-001/15 – Dzienny Dom Opieki Medycznej, organizowany przez Ministra Zdrowia. W związku z czym, zakończy się możliwość finansowania pobytu podopiecznych w placówce ze środków projektu.

Pomimo zakończenia realizacji projektu, w okresie trwałości projektu tj. od 1 sierpnia 2018 r. do 31 lipca 2021 r. zapewniamy gotowość do dalszego świadczenia usług w takim samym zakresie jak dotychczas. Jednak ze względu na brak kontynuacji finansowania ze środków publicznych od 1 sierpnia br. świadczenie usług w DDOM będzie odpłatne, bez generowania dochodu dla Przedsiębiorstwa Leczniczego "Geriamed".

Koszt odpłatnego pobytu w DDOM skalkulowano w oparciu o koszty wynikające z Projektu bez dodawania zysku.

Miesięczny koszt pobytu: 2291 zł

Udzielanie świadczeń rozpocznie się po zebraniu grupy 10 osób   

Zachęcamy do korzystania z usług Dziennego Domu Opieki Medycznej. Więcej informacji tutaj

Placówka będzie gotowa od 01.08.2018 r. do świadczenia usług: w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 16:00

Lokalizacja: Kożuchów, ul. Szprotawska 21D


Przedsiębiorstwo Lecznicze "GeriaMed" rozpoczyna realizację projektu Dzienny Dom Opieki Medycznej w Kożuchowie!

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  
w ramach: 
OSI PRIORYTETOWEJ V. Wsparcie dla obszaru zdrowia.
DZIAŁANIA 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych

Dofinansowanie projektu z UE: 930 953, 37 zł   Jaki jest dokładny adres DDOM?

Dzienny Dom Opieki Medycznej ma swoją siedzibę w Kożuchowie przy ulicy Szprotawskiej 21D. Wsparcia pacjentom będzie udzielał w okresie  
od 01 wrześœnia 2016 do końca czerwca 2018 r. 


Co jest celem projektu?

Celem projektu jest poprawa stanu zdrowia i samodzielnośœci życiowej osób zależnych, które nie wymagają stałej opieki w warunkach stacjonarnych
(np. w szpitalu).

Prócz utworzenia 10 zdeinstytucjonowanych miejsc opieki nad osobami zależnymi w Dziennym Domu Opieki Medycznej rezultatem realizacji programu będzie także odpowiednie przygotowanie uczestników, a także ich rodzin do samoopieki oraz do życia z własną niepełnosprawnośœcią. Warunki realizacji zadania będą na bieżąco monitorowane. Analiza opinii uczestników projektu lub ich opiekunów pozwoli na wyciągnięcie wniosków dotyczących planowania kolejnych działań tego typu w przyszłośœci. 


Do kogo skierowany jest DDOM?

Projekt jest skierowany do mieszkańców powiatów: nowosolskiego, głogowskiego i polkowickiego, a w szczególności do seniorów w wieku ponad 65 lat. 

Do DDOM mogą być przyjęte osoby, których "stan zdrowia nie pozwala na pozostawanie wyłącznie pod opieką podstawowej opieki zdrowotnej
i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, a jednocześnie nie wymaga całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego realizowanego w trybie stacjonarnym”. 

DDOM przyjmuje osoby, których stan zdrowia wymaga wzmożonej opieki pielęgniarskiej, nadzoru nad terapią farmakologiczną, kompleksowych działań usprawniających i przeciwdziałających postępującej niesamodzielnośœci oraz wsparcia i edukacji zdrowotnej, a także doradztwa w zakresie organizacji opieki i leczenia osoby niesamodzielnej:

* bezpośœrednio po przebytej hospitalizacji,

* która w okresie ostatnich 12 miesięcy korzystała ze śœwiadczenia zdrowotnego z zakresu leczenia szpitalnego.


Jakie usługi medyczne będą dostępne dla pacjentów w ramach Dziennego Domu Opieki Medycznej?

Seniorzy będą mogli korzystać z usług medycznych, badań diagnostycznych, rehabilitacji oraz zajęć aktywizujących. Zaplanowane działania będą obejmować przygotowanie uczestników programu oraz ich opiekunów do kontynuacji opieki, w tym do życia z niepełnosprawnoœścią po pobycie
w DDOM.


Dzienny dom opieki medycznej zapewnia opiekę medyczną połączoną z kontynuacją terapii i procesem usprawniania w zakresie funkcjonalnym oraz procesów poznawczych.
Do podstawowych kategorii świadczeń zdrowotnych realizowanych w ramach domu opieki medycznej należą:
- opieka pielęgniarska, w tym edukacja pacjenta dotycząca samoopieki i samopielęgnacji;
- doradztwo w doborze odpowiednich wyrobów medycznych;
- usprawnianie ruchowe;
- stymulacja procesów poznawczych;
- terapia zajęciowa;
- przygotowanie rodziny i opiekunów pacjenta do kontynuacji opieki (działania edukacyjne).
W zakresie koniecznym do wykonania świadczeń oraz w razie pilnej potrzeby i w zależności od wskazania medycznego zapewnione zostaną pacjentowi
w ramach projektu niezbędne badania diagnostyczne oraz specjalistyczne konsultacje lekarskie.  


Poza świadczeniami opieki zdrowotnej pacjentom przebywającym w dziennym domu opieki medycznej zapewnione zostanie odpowiednie do stanu zdrowia wyżywienie, prowadzone będą zajęcia dodatkowe, pozwalające na zagospodarowanie czasu wolnego pomiędzy udzielanymi świadczeniami zdrowotnymi oraz, w razie potrzeby, bezpłatny transport z miejsca zamieszkania do domu opieki medycznej i powrót do miejsca zamieszkania.


Ile osób może przyjąć DDOM?

DDOM będzie œŚwiadczył usługi prozdrowotne na bazie 10 miejsc opieki nad osobami zależnymi. W sumie uczestnikami projektu będzie 70 osób niesamodzielnych. 


Jak długo osoba może korzystać z usług Dziennego Domu Opieki Medycznej?

Czas trwania pobytu w dziennym domu opieki medycznej będzie ustalany indywidualnie przez zespół terapeutyczny i nie może być krótszy niż 30 dni roboczych i dłuższy niż 120 dni roboczych. Pobyt może zostać skrócony z założonych 30 dni w przypadku dobrowolnej rezygnacji pacjenta oraz
w przypadku pogorszenia się stanu zdrowia, wymagającego realizacji świadczeń zdrowotnych w warunkach stacjonarnych (leczenie szpitalne, stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne). 

W pierwszym miesiącu, pacjenci przebywać będą w domu opieki medycznej przez 5 dni w tygodniu przez 8-10 godzin dziennie, następnie w zależności od poprawy stanu zdrowia, liczba i częstotliwość udzielanych świadczeń może być stopniowo zmniejszana w zależności od potrzeb indywidualnych każdego pacjenta, jednak nie może odbywać się w czasie krótszym niż 4 godziny dziennie.

Dzienny dom opieki medycznej funkcjonuje przez cały rok, we wszystkie dni robocze, co najmniej 8 godzin dziennie, w godzinach dostosowanych do potrzeb pacjentów i ich rodzin. Rejestracja, czyli jak się zgłosić?

Formularze zgłoszeniowe dla kandydatów na uczestników, szczegółowy regulamin rekrutacji oraz regulamin DDOM, zostanie opublikowany niniejszej stronie internetowej pod adresem: 

http://pielegniarki-polozne.pl/ddom1/pliki-do-pobr...

Ponadto druki można pobierać osobiœście, zarówno w siedzibie DDOM w Kożuchowie przy ul. Szprotawskiej 21D oraz z Głogowie przy ul. Kościuszki 15a. Rejestracja odbywa się wg kolejności przyjętych skierowań: liczy się dzień wpływu (utworzone zostaną 2 listy tj. jedna z os. po 65 r.ż, druga z os. do 65 r.ż, celem spełnienia wymogu, iż pacjenci w wieku powyżej 65r.ż. stanowić będą co najmniej ¾ łącznej liczby pacjentów w DDOM).


Kryteria: zgodnie z kolejnością przyjętych skierowań - nie będą stosowane dodatkowe kryteria pierwszeństwa (w procesie rekrutacji zostanie uwzględniona zasada równości szans i niedyskryminacji).


Lista rezerwowa potencjalnych uczestników: wg kolejności przyjętych skierowań po uwzględnieniu listy uczestników projektu-na bieżąco lista uczestników będzie uzupełniana z list rezerwowych.

Dokumenty na podstawie których nastąpi kwalifikacja oraz rekrutacja potencjalnych uczestników projektu: skierowanie do DDOM oraz karty oceny stanu klinicznego sporządzanej z zastosowaniem skali poziomu samodzielności (skala Barthel), do wypełnienia na miejscu w Kożuchowie przy ul. Szprotawskiej 21D lub w siedzibie Przedsiębiorstwa Leczniczego "GeriaMed" przy ul. Kościuszki 15A.Zapraszamy do udziału!

__________________________________________


Projekt „Dzienny Dom Opieki Medycznej Kożuchów” jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja Rozwój na zlecenie Ministerstwa Zdrowia.