OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI CATERINGOWE dla pacjentów DZIENNEGO DOMU OPIEKI MEDYCZNEJ W KOŻUCHOWIE

Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringowa realizowana dla pacjentów Dziennego Domu Opieki Medycznej w Kożuchowie ul. Szprotawska 21D uruchomionego w ramach projektu "Dzienny Dom Opieki Medycznej Kożuchów”, którego realizacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - dla maksymalnie 15 osób we wszystkie dni robocze w okresie 06.11.2017 r. do maksymalnie 31.05.2018 r.

Cel zamówienia: zapewnienie pacjentom Dziennego Domu Opieki Medycznej w Kożuchowie wyżywienia zgodnego z zaleceniem lekarza i dietetyka

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringowa obejmująca ciepły posiłek - obiad - składający się z dwóch dań (zupa i drugie danie) oraz napoju (sok, kompot) 250 ml dla każdego uczestnika. Usługa będzie realizowana dla maksymalnie 15 osób (w zależności od liczby pacjentów) w dni robocze z wyłączeniem świąt w okresie 06.11.2017r do maksymalnie 31.05.2018 r. Zamówienie posiłków nie będzie się odbywało codziennie, uzależnione jest bowiem od długości pobytu pacjenta w DDOM. Dlatego usługa będzie realizowana po uprzednim ustaleniu telefonicznym na dzień przed dostawą.

Miejsce i sposób składania ofert:
Prosimy o złożenie oferty na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania do dnia 2.11.2017r do godziny 18.00 w biurze projektu Przedsiębiorstwo Lecznicze Geriamed, ul. Kościuszki 15A, 67-200 Głogów, osobiście, drogą pocztową, przesyłką kurierską lub elektronicznie na adres geriamed@wp.pl

adres email do kontaktu: geriamed@wp.pl

Wykonawca zapewni różnorodność przygotowywanych posiłków i ich zgodność z sugestiami przekazanymi przez dietetyka. Menu będzie konsultowane z dietetykiem DDOM. Wykonawca zapewnia przygotowanie posiłków dla niżej wymienionych diet leczniczych, z zachowaniem zasad właściwego sporządzania posiłków pod względem technologicznym i doboru dozwolonych w diecie produktów. a. zwykła, b. lekkostrawna, c. cukrzycowa, d. wątrobowa, e. trzustkowa, f. wrzodowa, g. rozszerzona, h. bezmięsna, i. bezglutenowa, j. niskotłuszczowa, k. płynna, l. zmiksowana, m. bogatobiałkowa. Ponadto Wykonawca zapewni posiłki wg diety specjalnej poza wykazem (na wniosek lekarza mogą zostać zlecone diety specjalistyczne, nie ujęte w ww. klasyfikacji).

Wykonawca zobowiązany jest przygotowywać posiłki z naturalnych produktów metodą tradycyjną, nie używając produktów typu instant oraz gotowych produktów (np. mrożonych pierogów, klopsów, gołąbków, itp.), - Dzienne racje pokarmowe powinny być rozdzielane na posiłki z zachowaniem proporcji między wartością odżywczą a objętością pożywienia jak również urozmaicane pod względem produktów. - Posiłki muszą być przygotowywane z zachowaniem wszelkich obowiązujących warunków higieniczno-sanitarnych przez podmiot do tego uprawniony. - Posiłki powinny być przygotowywane zgodnie z obowiązującymi zasadami GHP/GMP oraz normami HACCP w zakresie personelu, warunków produkcji oraz aktualnymi przepisami prawa, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ich przestrzeganie. - Na Wykonawcy ciąży obowiązek przedstawienia pomieszczeń i próbek posiłków do kontroli Terenowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. - Wykonawca dostarcza posiłki własnym transportem i na własny koszt. Transport posiłków winien być wykonywany środkami transportu spełniającymi wymagania sanitarne dotyczące środków transportu żywności. Posiłki dostarczane będą ciepłe. Wymagane jest opakowanie jednorazowe wraz z kompletem jednorazowych sztućców oraz serwetką. Za nienależyte wykonie przedmiotu zamówienia zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary.

Adres dostawy posiłków: Dzienny Domu Opieki Medycznej w Kożuchowie ul. Szprotawska 21D (pomieszczenie jadalni). Budynek jednopoziomowy, parterowy. Pora dostawy ok godziny 13.00 po uprzednim ustaleniu telefonicznym na dzień przed dostawą.

Oferty cenowe muszą być sporządzone w języku polskim w PLN. Otwarcie złożonych ofert nie ma charakteru publicznego (realizacja zamówienia zgodnie z zasadą konkurecyjności). Pod uwagę będą brane wyłącznie oferty zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

Harmonogram realizacji zamówienia – dostawy sukcesywne w okresie 06.11.2017 r. do maksymalnie 31.05.2018 r.

Warunki dodatkowe:
Wykonawca oświadcza, iż do realizacji zamówienia, przez cały okres trwania umowy, będzie zatrudniać na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej co najmniej jedną osobę spośród wymienionych poniżej kategorii:
a) bezrobotne lub młodociane w celu przygotowania zawodowego, o których mowa w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 2004 nr 99 poz. 1001 z późn. zm.), lub
b) niepełnosprawne, o których mowa w przepisach Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 1997 nr 123 poz. 776), lub
c) inne niż określone w lit. a lub b, o których mowa w przepisach Ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U. 2003 nr 122 poz. 1143).
Wykonawca podpisując ofertę jednocześnie oświadcza spełnienie tego warunku. Na etapie składania oferty wykonawca składa oświadczenie o spełnieniu kryterium klauzuli społecznej. Na etapie podpisania umowy przedstawia odpowiedni dokument o spełnieniu kryterium. Dokumentem tym jest w przypadku:
a) osób bezrobotnych - zaświadczenie z właściwego im urzędu pracy;
b) osób młodocianych w celu przygotowania zawodowego – dokument potwierdzający wiek osoby oraz brak kwalifikacji zawodowych;
c) osób niepełnosprawnych - orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności lub orzeczenie o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy wydane przez lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
d) osób bezdomnych realizujących indywidualny program wychodzenia z bezdomności - zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej (gminnego lub miejskiego ośrodka pomocy społecznej), informacja ze schroniska lub domu dla bezdomnych, w którym dana osoba przebywa i realizuje program wychodzenia z bezdomności;
e) uzależnionych od alkoholu, po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego - zaświadczenie o odbyciu programu psychoterapii uzależnień od podmiotów leczniczych wykonujących świadczenia stacjonarne i całodobowe oraz ambulatoryjne w sprawowaniu opieki nad uzależnionymi od alkoholu;
f) uzależnionych od narkotyków lub innych środków odurzających, po zakończeniu programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej - zaświadczenie zakładu opieki zdrowotnej potwierdzające, że osoba jest osobą uzależnioną od narkotyków lub innych środków odurzających, po zakończeniu programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej;
g) chorych psychicznie - zaświadczenie zakładu opieki zdrowotnej potwierdzające, że osoba jest osobą chorą psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego;
h) zwalnianych z zakładów karnych mających trudności w integracji ze środowiskiem - zaświadczenie ośrodka pomocy społecznej potwierdzającego, że osoba jest osobą zwalnianą z zakładu karnego, mającą trudności w integracji ze środowiskiem; i) uchodźców realizujących indywidualny program integracji – zaświadczenie z powiatowego centrum pomocy rodzinie potwierdzające, że osoba jest uchodźcą realizującym indywidualny program integracji, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej.
j) do każdego z dokumentów wymienionych w punktach od a) do i) wykonawca załącza potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię umowy zawartej z osobą zatrudnioną do realizacji zamówienia, oraz oświadczenie osoby o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z realizacją zamówienia. Na etapie realizacji umowy wykonawca musi co miesiąc składać, łącznie z fakturą za wykonaną usługę, dokumenty potwierdzające, że dana osoba zaangażowana jest w realizację zamówienia. Dokumentem tymi są:
a) oświadczenie wykonawcy, że nadal zatrudnia daną osobę;
b) oświadczenie osoby, że uczestniczy w realizacji zamówienia.
W przypadku niezłożenia przez wykonawcę, łącznie z fakturą oświadczeń, zostanie na niego nałożona jest kara w wysokości 50% wartości faktury. Kara zostanie potrącona z należności wynikającej z faktury. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli sposobu wykonania zamówienia poprzez zbadanie rzeczywistych warunków jego wykonania. 

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Oferenci, którzy prowadzą działalność gospodarczą w zakresie objętym zamówienie.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Do oferty cenowej należy dołączyć : aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 

Kryteria oceny

Po spełnieniu przez oferentów warunków udziału w postępowaniu, każda ważna oferta poddana zostanie ocenie punktowej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierować kryterium: Cena – 70% Doświadczenie – 10% Spełnienie warunków dodatkowych (klauzule społeczne) – 20%. Opis sposobu obliczania kryterium: a) Cena – 70%, punkty liczone wg następującego wzoru: C = (Cmin/C0) x 70 gdzie: C – liczba punktów przyznana danej ofercie, Cmin – najniższa cena spośród ważnych ofert, C0 – cena badanej oferty. Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium cena wynosi 70.

  1. b) Doświadczenie – 10% Pod pojęciem doświadczenia, Zamawiający rozumie udokumentowanie realizacji usług cateringowych dla podmiotów zajmujących się opieką nad osobami starszymi lub chorymi. Punkty za kryterium Doświadczenie będą przyznawane następująco: D = (Dx / Dmax) *10%*100pkt gdzie: D – liczba punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium „doświadczenie” Dx – liczba dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie w badanej ofercie, Dmax – najwyższe doświadczenie spośród dostępnych w ofertach wykonawców.
  2. c) Spełnienie warunków dodatkowych - klauzule społeczne – 20%. Punkty będą przyznawane następująco: 20 pkt. – spełnienie warunków dodatkowych Zamawiającego, 0 pkt. – niespełnienie warunków dodatkowych Zamawiającego.

 Łączna ilość punktów przyznana oferentowi będzie sumą: O = ilość punktów za kryterium Cena + ilość punktów przyznanych za spełnienie kryteria Doświadczenie + ilość punktów przyznanych za kryterium klauzul społecznych. O – łączna liczba punktów oferty. Ważna oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów, uznana zostanie za najkorzystniejszą. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zostanie zaproszony do podpisania umowy.


 

                                                                                                                                          Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

 

 

pieczątka Wykonawcy                                                                                         dnia..............................

OFERTA

Odpowiadając na zapytanie ofertowe dot. złożenia oferty cenowej obejmującej usługi cateringowe w związku z realizacją projektu pn. Dzienny Dom Opieki Medycznej Kożuchów współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, składamy ofertę:

 

  1. Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę netto (1 posiłku) ....................................zł.

Obowiązujący podatek VAT   .......%       ........................................................................zł.

Cena brutto za 1 posiłek     ……..................... ...............................................................zł.

Słownie: ............................................................................................................................................

Powyższa cena zawiera wszystkie koszty związane z dostawą przedmiotu zamówienia, w tym zapewnienie kosztów transportu.

  1. Oświadczam, iż przyjmujemy / nie przyjmujemy do realizacji warunki postawione przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym dotyczące kryterium kaluzuli społecznej.
  2. Oświadczam, iż posiadamy/nie posiadamy* doświadczenie w realizacji usług cateringowych dla podmiotów zajmujących się opieką nad osobami starszymi lub chorymi. Na potwierdzenie przedstawiamy …......... szt dokumentów potwierdzającyh świadczenie ww. usług.
  3. Oświadczam, iż prowadzę/prowadzimy działalność gospodarczą w zakresie objętym zamówieniem. Załączam aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
  4. Oświadczamy, iż uważamy się za związanych niniejszą ofertą przed okres 30 dni licząc od daty wyznaczonej na składanie ofert.
  5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami zawartymi w zapytaniu i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej, do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

 

 

                                                                                            ............................................................

                                                                                                   podpis osoby upoważnionej

* niepotrzebne skreślić