OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH PRZEZ TERAPEUTĘ ZAJĘCIOWEGO W DZIENNYM DOMU OPIEKI MEDYCZNEJ W KOŻUCHOWIE

Prosimy o złożenie oferty na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania wraz z załącznikami do dnia 11.04.2017r do godziny 18.00 w siedzibie biura projektu DDOM Kożuchów, Przedsiębiorstwo Lecznicze GeriaMed Wiesława Leszczak, ul. Kościuszki 15A, 67-200 Głogów, osobiście, drogą pocztową, przesyłką kurierską lub drogą elektroniczną na adres: geriamed@wp.pl

Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wybór oferenta na realizację usług w charakterze Terapeuty Zajęciowego świadczącego usługi dla pacjentów Dziennego Domu Opieki Medycznej w Kożuchowie przy ul. Szprotawskiej 21D.

Szczegółowy zakres i warunki usługi: -
Usługi świadczone będą w okresie maj 2017 – kwiecień 2018  na zasadzie umowy cywilnoprawnej/zlecenie usługi w wymiarze średniomiesięcznie ok. 40 godzin.

 Wykonawca deklaruje, iż po przyjęciu przedmiotowego zlecenia jego łączne zaangażowanie zawodowe w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i funduszu spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł nie przekroczy 276 godzin miesięcznie.

Zadania:
1.  planowanie miesięcznych zajęć grupowych z uczestnikami,
2. przygotowanie planów indywidualnego wsparcia uwzględniającego potrzeby uczestników,
3. prowadzenie zajęć grupowych, rozmów indywidualnych, treningów umiejętności życiowych dostosowanych do indywidualnych możliwości uczestników,
4. inicjowanie działań integrujących uczestników,
5. podejmowanie działań zmierzających do rozwoju różnych form zajęć,
6. sprawowanie bezpośredniej opieki i czuwanie nad bezpieczeństwem uczestników,
7.  współpraca z wielodyscyplinarnym zespołem terapeutycznym przy ustalaniu indywidualnego wsparcia,
8. dbanie o należyty stan urządzeń i sprzętu znajdującego się w Dziennym Domu Opieki Medycznej oraz o ład i porządek w miejscu pracy.
9. Prowadzenie dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
10. Wykonywanie usług z zachowaniem należytej staranności, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy i zasadami etyki zawodowej;
11. Wykonawca odpowiada za organizację usług.

 Wykonanie usługi będzie potwierdzone protokołem wskazującym prawidłowe wykonanie zadań liczbę oraz ewidencję godzin w danym miesiącu kalendarzowym poświęconych na wykonanie zadań w projekcie.

Wykonywanie usługi w zakresie Terapeuty Zajęciowego pomiędzy godziną 8.00 a 16.00 w dni robocze. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany planowanych godzin.

WYMAGANE WYKSZTAŁCENIE:

osoba, która:

 1. a) ukończyła studia wyższe na kierunku lub w specjalności terapia zajęciowa, obejmujące co najmniej 3000 godzin kształcenia, w tym 2000 godzin w grupie treści podstawowych i kierunkowych obejmujących wiedzę z zakresu teorii i technik terapeutycznych i uzyskała tytuł licencjata,
 2. b) ukończyła szkołę policealną publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskała tytuł zawodowy terapeuty zajęciowego lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie terapeuty zajęciowego,
 3. c) ukończyła przed dniem wejścia w życie rozporządzenia szkołę policealną publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskała tytuł zawodowy w zawodzie instruktor terapii zajęciowej,
 4. d) ukończyła przed dniem 1 października 2011 r. studia wyższe w specjalności terapia zajęciowa, obejmujące co najmniej 1665 godzin kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu terapeuty zajęciowego i uzyskała tytuł licencjata,
 5. e) rozpoczęła po dniu 30 sierpnia 2012 r. studia wyższe w zakresie terapii zajęciowej, obejmujące co najmniej 2000 godzin
  w grupie treści podstawowych i kierunkowych obejmujących wiedzę z zakresu teorii i technik terapeutycznych i uzyskała
  co najmniej tytuł licencjata.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Odpowiadając na zapytanie Wykonawca powinien złożyć Formularz ofertowy i dokumenty potwierdzające posiadanie odpowiednich kwalifikacji wraz z cv. Kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe Wykonawcy, w tym: - dyplomu ukończenia uczelni - dyplomów uzyskanych specjalizacji lub dokumentów potwierdzających odbywanie specjalizacji i okres jej trwania, - oraz dodatkowo kserokopie innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe (certyfikaty, zaświadczenia, dyplomy itp.).
 Kopie dokumentów potwierdzających staż pracy.

Składając ofertę Wykonawca oświadcza: 1. Znana mi jest treść Zapytania Ofertowego i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz przyjmuję warunki w nim zawarte. 2. Zobowiązuję się w przypadku przyznania zamówienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 3. Spełniam warunki udziału w postępowaniu określone w zapytaniu ofertowym.

 1. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 2. Oferta musi być sporządzona czytelnie w języku polskim.

 KRYTERIA OCENY OFERT:

W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki udziału w postępowaniu o Zamawiający dokona punktowej oceny ofert nieodrzuconych. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami i ich wagami

1) Cena (C) - 80%

2) Doświadczenie w pracy z osobami przewlekle chorymi lub starszymi (w latach) oszacowane na podstawie przedstawionych dokumentów (X) – 20%

Oferty nieodrzucone będą oceniane odpowiednio w zakresie kryterium, w następujący sposób:

 • Kryterium cena – 80%: Oferta z najniższą ceną brutto otrzyma maksymalną ilość punktów, a pozostałym ofertom zostanie przypisana odpowiednio mniejsza liczba punktów, zgodnie ze wzorem: C = (Cmin / Cx) * 80 pkt gdzie: C – liczba punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium cena brutto za realizację danego zakresu zamówienia, Cmin – najniższa cena brutto zaoferowana w ofertach złożonych na realizację danego zakresu zamówienia, Cx – cena brutto oferty ocenianej złożonej na realizację danego zakresu zamówienia.

2) Kryterium doświadczenie – 20% Oferta z najwyższym doświadczeniem otrzyma maksymalną ilość punktów, a pozostałym ofertom zostanie przypisana odpowiednio mniejsza liczba punktów, zgodnie ze wzorem:

X = (Ix – Imin) / (Imax – Imin) * 20 pkt gdzie: X – liczba punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium „doświadczenie” Ix – doświadczenie wykazane w badanej ofercie (w latach) Imin – najniższe doświadczenie spośród dostępnych w ofertach wykonawców (w latach) Imax – najwyższe doświadczenie spośród dostępnych w ofertach wykonawców (w latach)

Ostateczną ocenę oferty stanowi suma punktów uzyskanych łącznie w kryteriach CENA i DOŚWIADCZENIE. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najwyższą ilością uzyskanych punktów, spełniająca wymagania niniejszego Zapytania Ofertowego. W przypadku dwóch ofert o takiej samej liczbie punktów, Zamawiający w pierwszej kolejności wybierze ofertę, która uwzględnia niższą cenę.

 

                                                                                                                                 Załącznik nr 1

 

/pieczęć Oferenta/

 

FORMULARZ OFERTOWY

Na świadczenie usług Terapeuty Zajęciowego w Dziennym Domu Opieki Medycznej w Kożuchowie

 

Nazwa Oferenta ............................................................................................................................

 

Adres Oferenta ….........................................................................................................................

 

NIP ...................................................................................

 

REGON ............................................................................

 

Tel./fax. .............................................................................

 

E-mail: ………………………………………………………………………..

 

Osoba do kontaktu. …..……………………………………………………….

 

 1. Odpowiadając na Zapytanie ofertowe, niniejszym oferujemy wykonanie usługi opisanej w zamówieniu za kwotę brutto: ………………………..…………….………………………… (słownie złotych: ......................................................................................................................................) za godzinę pracy.

 

 1. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni, liczony od dnia upływu terminu ich składania.

 

 1. Oświadczamy, że w przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

 

........................................ dnia ...........................

 

                                                                                                                       (podpis(y) osób upoważnionych