OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH PRZEZ MGR FIZJOTERAPII W DZIENNYM DOMU OPIEKI MEDYCZNEJ W KOŻUCHOWIE

Prosimy o złożenie oferty na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania wraz z załącznikami do dnia 16.03.2018r do godziny 18.00 w siedzibie biura projektu DDOM Kożuchów, Przedsiębiorstwo Lecznicze GeriaMed Wiesława Leszczak, ul. Kościuszki 15A, 67-20 Głogów, osobiście, drogą pocztową, przesyłką kurierską lub drogą elektroniczną na adres: geriamed@wp.pl

Skrócony opis: Przedmiotem zamówienia jest wybór oferenta na realizację usług w charakterze mgr Fizjoterapeuty świadczącego usługi dla pacjentów Dziennego Domu Opieki Medycznej w Kożuchowie.

Cel zamówienia

Wybór oferenta na realizację usług w charakterze mgr Fizjoterapeuty świadczącego usługi dla pacjentów Dziennego Domu Opieki Medycznej w Kożuchowie.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wybór oferenta na realizację usług w charakterze mgr Fizjoterapeuty świadczącego usługi dla pacjentów Dziennego Domu Opieki Medycznej w Kożuchowie przy ul. Szprotawskiej 21D.

Szczegółowy zakres i warunki usługi: -

Usługi świadczone będą w okresie kwiecień 2018 – czerwiec 2018  na zasadzie umowy cywilnoprawnej/zlecenie usługi w wymiarze średniomiesięcznie ok. 60 godzin.

 Wykonawca deklaruje, iż po przyjęciu przedmiotowego zlecenia jego łączne zaangażowanie zawodowe w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i funduszu spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł nie przekroczy 276 godzin miesięcznie.
zadania:

 1. przeprowadzenie badania fizjoterapeutycznego w celu ustalenia diagnozy czynnościowej i funkcjonalnej pacjenta;

2. wykonywanie zabiegów fizjoterapeutycznych i metod fizjoterapeutycznych w tym masażu; 3. prowadzenie dokumentacji fizjoterapii,

4. przeprowadza ćwiczenia indywidualnie lub grupowo, stosując różne techniki fizjoterapii;

5. współdziałanie z całym zespołem terapeutycznym;

6. dobieranie i dostosowywanie do potrzeb pacjenta wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi i środkami pomocniczymi;

7. edukacja pacjentów oraz ich rodzin lub opiekunów w zakresie fizjoterapii;

8. uczestniczenie w działaniach dotyczących promocji zdrowia i zapobiegania chorobom narządu ruchu;

9. kontrolowanie efektywności procesu fizjoterapii;

10. wydawanie opinii odnośnie stanu funkcjonalnego osób poddawanych fizjoterapii oraz przebiegu procesu fizjoterapii;

11. ocena chodu, równowagi oraz ryzyka upadków (SKALA TINETTI) po przyjęciu oraz przed wypisaniem;

12. udział w cotygodniowych naradach zespołu, przy przyjęciu i przed wypisaniem pacjenta oraz na koniec każdego miesiąca;

13. nadzór nad personelem udzielającym świadczeń fizjoterapeutycznych.

 

 Wykonanie usługi będzie potwierdzone protokołem wskazującym prawidłowe wykonanie zadań liczbę oraz ewidencję godzin w danym miesiącu kalendarzowym poświęconych na wykonanie zadań w projekcie.

Wykonywanie usługi świadczeń zdrowotnych w zakresie : mgr fizjoterapii pomiędzy godziną 8.00 a 16.00 w dni robocze. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany planowanych godzin.

Kod CPV 85000000-9

Nazwa kodu CPV Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

Harmonogram:

Usługi świadczone będą w okresie kwiecień 2018 – czerwiec 2018 na zasadzie umowy cywilnoprawnej/zlecenie usługi w wymiarze średniomiesięcznie ok. 60 godzin.

 WYMAGANE WYKSZTAŁCENIE
osoba która:

a) rozpoczęła po dniu 31 grudnia 1997 r. studia wyższe na kierunku fizjoterapia, zgodnie ze standardami kształcenia określonymi w odrębnych przepisach i uzyskała tytuł licencjata lub magistra na tym kierunku,

b) rozpoczęła przed dniem 1 stycznia 1998 r. studia wyższe na kierunku rehabilitacja ruchowa lub rehabilitacja i uzyskała tytuł magistra na tym kierunku,

c) rozpoczęła przed dniem 1 stycznia 1998 r. studia wyższe w Akademii Wychowania Fizycznego i uzyskała tytuł magistra oraz ukończyła specjalizację I lub II stopnia w dziedzinie rehabilitacji ruchowej,

d) rozpoczęła przed dniem 1 stycznia 1980 r. studia wyższe na kierunku wychowanie fizyczne i uzyskała tytuł magistra na tym kierunku oraz ukończyła w ramach studiów dwuletnią specjalizację z zakresu gimnastyki leczniczej lub rehabilitacji ruchowej, potwierdzoną legitymacją instruktora rehabilitacji ruchowej lub gimnastyki leczniczej,

e) rozpoczęła przed dniem 1 stycznia 1980 r. studia wyższe na kierunku wychowanie fizyczne i uzyskała tytuł magistra na tym kierunku oraz ukończyła trzymiesięczny kurs specjalizacyjny z rehabilitacji,

g) rozpoczęła po dniu 30 września 2012 r. studia wyższe z zakresu fizjoterapii obejmujące co najmniej 2435 godzin kształcenia w zakresie fizjoterapii i uzyskała tytuł licencjata lub dodatkowo co najmniej 1440 godzin kształcenia w zakresie fizjoterapii
i uzyskała tytuł magistra,

w tym osoba, która:

a) rozpoczęła po dniu 31 grudnia 1997 r. studia wyższe na kierunku fizjoterapia, zgodnie ze standardami kształcenia określonymi w odrębnych przepisach i uzyskała tytuł licencjata lub magistra na tym kierunku,

b) rozpoczęła przed dniem 1 stycznia 1998 r. studia wyższe na kierunku rehabilitacja ruchowa lub rehabilitacja i uzyskała tytuł magistra na tym kierunku,

c) rozpoczęła przed dniem 1 stycznia 1998 r. studia wyższe w Akademii Wychowania Fizycznego i uzyskała tytuł magistra oraz ukończyła specjalizację I lub II stopnia w dziedzinie rehabilitacji ruchowej,

d) rozpoczęła przed dniem 1 stycznia 1980 r. studia wyższe na kierunku wychowanie fizyczne i uzyskała tytuł magistra na tym kierunku oraz ukończyła w ramach studiów dwuletnią specjalizację z zakresu gimnastyki leczniczej lub rehabilitacji ruchowej, potwierdzoną legitymacją instruktora rehabilitacji ruchowej lub gimnastyki leczniczej,

e) rozpoczęła przed dniem 1 stycznia 1980 r. studia wyższe na kierunku wychowanie fizyczne i uzyskała tytuł magistra na tym kierunku oraz ukończyła trzymiesięczny kurs specjalizacyjny z rehabilitacji, 

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Odpowiadając na zapytanie Wykonawca powinien złożyć Formularz ofertowy i dokumenty potwierdzające posiadanie odpowiednich kwalifikacji wraz z cv. Kopia aktualnej polisy ubezpieczenia OC na kwotę gwarantowaną zgodną z obowiązującymi przepisami.
 Kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe Wykonawcy, w tym: - dyplomu ukończenia uczelni wyższej, - dyplomów uzyskanych specjalizacji lub dokumentów potwierdzających odbywanie specjalizacji i okres jej trwania, - oraz dodatkowo kserokopie innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe (certyfikaty, zaświadczenia, dyplomy itp.).
 Kopie dokumentów potwierdzających staż pracy.

Składając ofertę Wykonawca oświadcza: 1. Znana mi jest treść Zapytania Ofertowego i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz przyjmuję warunki w nim zawarte. 2. Zobowiązuję się w przypadku przyznania zamówienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 3. Spełniam warunki udziału w postępowaniu określone w zapytaniu ofertowym.

Dodatkowe warunki

1. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji otrzymanych ofert. W ramach negocjacji oferowane warunki przez Oferentów nie mogą być gorsze niż przedstawione w złożonej pierwotnej ofercie – w ramach Zapytania Ofertowego. 3. Oferta musi być sporządzona czytelnie w języku polskim.

KRYTERIA OCENY OFERT:

W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki udziału w postępowaniu o Zamawiający dokona punktowej oceny ofert nieodrzuconych. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami i ich wagami  

1) Cena (C) - 80%

2) Doświadczenie w pracy z osobami przewlekle chorymi lub starszymi (w latach) oszacowane na podstawie przedstawionych dokumentów (X) – 20%  

Oferty nieodrzucone będą oceniane odpowiednio w zakresie kryterium, w następujący sposób:

1)             Kryterium cena – 80%: Oferta z najniższą ceną brutto otrzyma maksymalną ilość punktów, a pozostałym ofertom zostanie przypisana odpowiednio mniejsza liczba punktów, zgodnie ze wzorem: C = (Cmin / Cx) * 80 pkt gdzie: C – liczba punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium cena brutto za realizację danego zakresu zamówienia, Cmin – najniższa cena brutto zaoferowana w ofertach złożonych na realizację danego zakresu zamówienia, Cx – cena brutto oferty ocenianej złożonej na realizację danego zakresu zamówienia.  

2) Kryterium doświadczenie – 20% Oferta z najwyższym doświadczeniem otrzyma maksymalną ilość punktów, a pozostałym ofertom zostanie przypisana odpowiednio mniejsza liczba punktów, zgodnie ze wzorem:

X = (Ix – Imin) / (Imax – Imin) * 20 pkt gdzie: X – liczba punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium „doświadczenie” Ix – doświadczenie wykazane w badanej ofercie (w latach) Imin – najniższe doświadczenie spośród dostępnych w ofertach wykonawców (w latach) Imax – najwyższe doświadczenie spośród dostępnych w ofertach wykonawców (w latach)  

Ostateczną ocenę oferty stanowi suma punktów uzyskanych łącznie w kryteriach CENA i DOŚWIADCZENIE. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najwyższą ilością uzyskanych punktów, spełniająca wymagania niniejszego Zapytania Ofertowego. W przypadku dwóch ofert o takiej samej liczbie punktów, Zamawiający w pierwszej kolejności wybierze ofertę, która uwzględnia niższą cenę. 


Załącznik nr 1

 

 

/pieczęć Oferenta/

 

 

FORMULARZ OFERTOWY

Na świadczenie usług medycznych przez magistra Fizjoterapii w Dziennym Domu Opieki Medycznej w Kożuchowie

 

Nazwa Oferenta ............................................................................................................................

 

Adres Oferenta ….........................................................................................................................

 

NIP ...................................................................................

 

REGON ............................................................................

 

Tel./fax. .............................................................................

 

E-mail: ………………………………………………………………………..

 

Osoba do kontaktu. …..……………………………………………………….

 

 

1. Odpowiadając na Zapytanie ofertowe, niniejszym oferujemy wykonanie usługi opisanej w zamówieniu za kwotę brutto:: ………………………..…………….………………………… (słownie złotych: ......................................................................................................................................) za godzinę pracy.

 

2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni, liczony od dnia upływu terminu ich składania.

 

3. Oświadczamy, że w przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

 

 

 

........................................ dnia ...........................

 

 

(podpis(y) osób upoważnionych