OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH PRZEZ DIETETYKA W DZIENNYM DOMU OPIEKI MEDYCZNEJ W KOŻUCHOWIE

Prosimy o złożenie oferty na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania wraz z załącznikami do dnia 19.08.2016r do godziny 18.00 w siedzibie biura projektu DDOM Kożuchów, Przedsiębiorstwo Lecznicze GeriaMed Wiesława Leszczak, ul. Kościuszki 15A, 67-20 Głogów, osobiście, drogą pocztową, przesyłką kurierską lub drogą elektroniczną na adres: geriamed@wp.pl

Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wybór oferenta na realizację usług w charakterze Dietetyka świadczącego usługi dla pacjentów Dziennego Domu Opieki Medycznej w Kożuchowie przy ul. Szprotawskiej 21D.

Szczegółowy zakres i warunki usługi: -
Usługi świadczone będą w okresie wrzesień 2016 – kwiecień 2018  na zasadzie umowy o dzieło w ilości zleceń ok. 140 szt/porad.

 Wykonawca deklaruje, iż po przyjęciu przedmiotowego zlecenia jego łączne zaangażowanie zawodowe w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i funduszu spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł nie przekroczy 276 godzin miesięcznie.

Zadania:
1. Opracowanie jadłospisu dla każdego podopiecznego,
2. Udzielanie porad/konsultacji dietetycznych z chwilą przyjęcia pacjenta i z chwilą jego wypisania,
3. Sporządzanie zestawień diet,
3. Prowadzenie dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
4. Wykonywanie usług z zachowaniem należytej staranności, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy i zasadami etyki zawodowej;
5. Stała współpraca z wielodyscyplinarnym zespołem terapeutycznym w celu odpowiedniego doboru diety dla podopiecznych.
6.  Wykonawca odpowiada za organizację usług.
 7.  ocena stanu odżywienia (MNA) po przyjęciu i przed wypisem pacjenta;
8. prowadzenie dokumentacji dotyczącej żywienia i stanu odżywienia pacjentów;

 Wykonanie usługi będzie potwierdzone protokołem wskazującym prawidłowe wykonanie zadań liczbę oraz ewidencję godzin w danym miesiącu kalendarzowym poświęconych na wykonanie zadań w projekcie.

Wykonywanie usługi w zakresie Dietetyka pomiędzy godziną 8.00 a 16.00 w dni robocze. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany planowanych godzin.

 WYMAGANE WYKSZTAŁCENIE:

osoba, która:

 1. a) rozpoczęła po dniu 30 września 2012 r. studia wyższe w zakresie dietetyki obejmujące co najmniej 1630 godzin kształcenia
  w zakresie dietetyki i uzyskała tytuł licencjata lub dodatkowo rozpoczęła po dniu 30 września 2012 r. studia wyższe w zakresie dietetyki obejmujące co najmniej 1220 godzin w zakresie dietetyki i uzyskała tytuł magistra,
 2. b) ukończyła studia wyższe na kierunku dietetyka, zgodnie ze standardami kształcenia określonymi w odrębnych przepisach
  i uzyskała tytuł licencjata lub magistra na tym kierunku,
 3. c) rozpoczęła przed dniem 1 października 2007 r. studia wyższe w specjalności dietetyka obejmujące co najmniej 1784 godziny kształcenia w zakresie dietetyki i uzyskała tytuł licencjata lub magistra,
 4. d) rozpoczęła przed dniem 1 października 2007 r. studia wyższe na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka
  o specjalności żywienie człowieka i uzyskała tytuł licencjata lub magistra lub magistra inżyniera na tym kierunku,
 5. e) ukończyła szkołę policealną publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskała tytuł zawodowy dietetyka lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie dietetyk,
 6. f) ukończyła przed dniem wejścia w życie rozporządzenia technikum lub szkołę policealną i uzyskała tytuł zawodowy technika technologii żywienia w specjalności dietetyka.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Odpowiadając na zapytanie Wykonawca powinien złożyć Formularz ofertowy i dokumenty potwierdzające posiadanie odpowiednich kwalifikacji wraz z cv. Kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe Wykonawcy, w tym: - dyplomu ukończenia uczelni - dyplomów uzyskanych specjalizacji lub dokumentów potwierdzających odbywanie specjalizacji i okres jej trwania, - oraz dodatkowo kserokopie innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe (certyfikaty, zaświadczenia, dyplomy itp.).
 Kopie dokumentów potwierdzających staż pracy.

Składając ofertę Wykonawca oświadcza: 1. Znana mi jest treść Zapytania Ofertowego i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz przyjmuję warunki w nim zawarte. 2. Zobowiązuję się w przypadku przyznania zamówienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 3. Spełniam warunki udziału w postępowaniu określone w zapytaniu ofertowym.

 1. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 2. Oferta musi być sporządzona czytelnie w języku polskim.

 KRYTERIA OCENY OFERT:

W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki udziału w postępowaniu o Zamawiający dokona punktowej oceny ofert nieodrzuconych. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami i ich wagami

1) Cena (C) - 80%

2) Doświadczenie w pracy z osobami przewlekle chorymi lub starszymi (w latach) oszacowane na podstawie przedstawionych dokumentów (X) – 20%

Oferty nieodrzucone będą oceniane odpowiednio w zakresie kryterium, w następujący sposób:

 • Kryterium cena – 80%: Oferta z najniższą ceną brutto otrzyma maksymalną ilość punktów, a pozostałym ofertom zostanie przypisana odpowiednio mniejsza liczba punktów, zgodnie ze wzorem: C = (Cmin / Cx) * 80 pkt gdzie: C – liczba punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium cena brutto za realizację danego zakresu zamówienia, Cmin – najniższa cena brutto zaoferowana w ofertach złożonych na realizację danego zakresu zamówienia, Cx – cena brutto oferty ocenianej złożonej na realizację danego zakresu zamówienia.

2) Kryterium doświadczenie – 20% Oferta z najwyższym doświadczeniem otrzyma maksymalną ilość punktów, a pozostałym ofertom zostanie przypisana odpowiednio mniejsza liczba punktów, zgodnie ze wzorem:

X = (Ix – Imin) / (Imax – Imin) * 20 pkt gdzie: X – liczba punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium „doświadczenie” Ix – doświadczenie wykazane w badanej ofercie (w latach) Imin – najniższe doświadczenie spośród dostępnych w ofertach wykonawców (w latach) Imax – najwyższe doświadczenie spośród dostępnych w ofertach wykonawców (w latach)

Ostateczną ocenę oferty stanowi suma punktów uzyskanych łącznie w kryteriach CENA i DOŚWIADCZENIE. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najwyższą ilością uzyskanych punktów, spełniająca wymagania niniejszego Zapytania Ofertowego. W przypadku dwóch ofert o takiej samej liczbie punktów, Zamawiający w pierwszej kolejności wybierze ofertę, która uwzględnia niższą cenę.

 

                                                                                                                                 Załącznik nr 1

 

/pieczęć Oferenta/

 

FORMULARZ OFERTOWY

Na świadczenie usług Dietetyka w Dziennym Domu Opieki Medycznej w Kożuchowie

 

Nazwa Oferenta ............................................................................................................................

 

Adres Oferenta ….........................................................................................................................

 

NIP ...................................................................................

 

REGON ............................................................................

 

Tel./fax. .............................................................................

 

E-mail: ………………………………………………………………………..

 

Osoba do kontaktu. …..……………………………………………………….

 

 1. Odpowiadając na Zapytanie ofertowe, niniejszym oferujemy wykonanie usługi opisanej w zamówieniu za kwotę brutto: ………………………..…………….………………………… (słownie złotych: ......................................................................................................................................) za poradę.

 

 1. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni, liczony od dnia upływu terminu ich składania.

 

 1. Oświadczamy, że w przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

 

........................................ dnia ...........................

 

                                                                                                              (podpis(y) osób upoważnionych