OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU "DOSTAWA MEBLI I WYPOSAŻENIA DO SALI DO REHABILITACJI DLA DZIENNEGO DOMU OPIEKI MEDYCZNEJ W KOŻUCHOWIE"

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 W związku z realizacją projektu „DDOM Kożuchów” ogłaszamy zamówienie:

„DOSTAWA MEBLI i WYPOSAŻENIA DO SALI DO RAHABILITACJI dla DZIENNEGO DOMU OPIEKI MEDYCZNEJ W KOŻUCHOWIE”

TERMIN SKŁADANIA OFERT –do 22.09.2016r.

Prosimy o złożenie oferty na formularzu stanowiącym załącznik Nr.1 do niniejszego zapytania, w terminie do 22.09.2016r Dokumenty należy składać w siedzibie biura projektu DDOM Kożuchów, Przedsiębiorstwo Lecznicze GeriaMed, ul. Kościuszki 15A, 67-200 Głogów, osobiście, drogą pocztową lub elektroniczną na adres: geriamed@wp.pl

Oferty składane osobiście prosimy dostarczyć do godziny 18.00.

MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA – ul. Szprotawska 21D, 67-120 Kożuchów,
powiat nowosolski, woj. lubuskie

 Celem zamówienia jest wyposażenie Dziennego Domu Opieki Medycznej w niezbędne meble i wyposażenie do Sali rehabilitacyjnej do świadczenia usług medycznych dla pacjentów DDOM.

Osoba do kontaktu: Kinga Krause, geriamed@wp.pl

CPV nr 33192000-2,

Skrócony opis przedmiotu zamówienia :

Przedmiotem zamówienia jest dostawa następującego wyposażenia i mebli do Sali rehabilitacji Dziennego Domu Opieki Medycznej w Kożuchowie:

 1. Parawan medyczny harmonijkowy montowany do ściany-2 szt.
 2. Leżanka z uchwytem na prześcieradło - 5szt
 3. Stolik zabiegowy pod aparat do elektroterapii - 1szt
 4. szafa lekarska -1 szt

Warunki wymagane:          
Przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu na terenie RP i jeżeli jest wyrobem medycznym, powinien posiadać deklaracje zgodności, wpis lub zgłoszenie do Rejestru wyrobów medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu i używania potwierdzającą, że oferowany wyrób medyczny spełnia wymagania określone w ustawie ( Dz. U z 2010r, nr 107, poz.679 ze zm.).  Wykonawca przedstawi stosowny dokumenty potwierdzające wpis, powiadomienie, zgłoszenie wyrobu medycznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych.

Wymaganie jest dołączenie do składanej oferty CE wyrobu i karty katalogowej.

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do każdego dostarczonego przedmiotu: instrukcje obsługi  i  karty gwarancyjne w języku polskim, foldery informacyjne dotyczące oferowanego sprzętu (zawierające opis, parametry, zdjęcie, karty katalogowe), niezbędną dla użytkownika dokumentację techniczną, dokument potwierdzający, że zaoferowany przedmiot zamówienia jest dopuszczony do obrotu i używania na terenie Polski zgodnie z obowiązującymi przepisami  prawa.

Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, rok produkcji 2016, zgodny z opisem, kompletny i po ustawieniu gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

Wykonawca powinien posiadać własny lub zewnętrzny autoryzowany serwis na przedmiot zamówienia. Należy podać dane teleadresowe autoryzowanych serwisów na terenie Polski. W okresie gwarancji Wykonawca zapewnia wykonanie nieodpłatnych przeglądów okresowych zalecanych przez producenta.

Przedmiot zamówienia musi być dostarczony, wniesiony oraz złożony i zamontowany na koszt Wykonawcy do siedziby Zamawiającego ul. Szprotawska 21D Kożuchów.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 1. Parawan medyczny harmonijkowy montowany do ściany-2 szt.

Parawan przystosowany do montażu do ściany, powierzchnia parawanu wykonana z płyt antystatycznych,  możliwość czyszczenia parawanu w całości, parawan musi posiadać kółka jezdne mocowane na sprężynach niwelujących nierówności podłoża przy rozkładaniu i przemieszczaniu parawanu, Parawan złożony z 5 segmentów, długość 125cm, maksymalna długość pojedynczego segmentu 25 cm, wysokość 145 cm. Segmenty na całej długości połączone ze sobą jednym zawiasem z wyglądu przypominającym listwę, zawias ten w pełni nadający się do czyszczenia bez widocznych szczelin i przerw. Możliwość wyboru kolorystyki parawanu z palety min 10 kolorów, wymagana deklaracja zgodności z wyrobem medycznym przy składaniu oferty. Wymagana autoryzacja od producenta na sprzedaż i serwis urządzenia na terenie Polski. Zamawiający wymaga minimum 12msc gwarancji, maksymalnie 24 miesięcznej gwarancji.

 1. Leżanka z uchwytem na prześcieradło-5 szt.

Leżanka o metalowej konstrukcji, malowana proszkowo, leżysko dwuczęściowe,
długość 185cm, szerokość 55cm, wysokość 50cm, Regulacja kąta nachylenia zagłówka 0o - 30, dopuszczalne obciążenie 200 kg, zamontowany uchwyt na ręcznik, leżysko pokryte materiałem łatwym w utrzymaniu czystości, możliwość wyboru kolorystyki materiału z minimum 15 kolorów, wymagana deklaracja zgodności z wyrobem medycznym przy składaniu oferty. Zamawiający wymaga minimum 12msc gwarancji, maksymalnie 24 miesięcznej gwarancji.

 1. Stolik zabiegowy pod aparat do elektroterapii – 1szt.

Stolik zabiegowy, , metalowa konstrukcja, malowany proszkowo w kolorze białym, wyposażony w 3 półki metalowe malowane proszkowo w kolorze białym, zakończone brzegiem zabezpieczającym przed zsunięciem się sprzętu z jednej strony. Podstawa na czterech kółkach z blokadą, wysokość 90cm, szerokość 52cm, głębokość 46cm. Zamawiający wymaga minimum 12msc gwarancji, maksymalnie 24 miesięcznej gwarancji.

 1. Szafa lekarska

Korpus szafy wykonany z blachy gr. Min. 0,8mm. W górnej części drzwi szafy przeszklone, zamykane zamkiem, półki szklane, w dolnej części samodzielna komora ze szklaną półką i drzwiami metalowymi zamykanymi na zamek, uchwyt drzwiowy z zamkiem cylindrycznym, ryglującym drzwi w dwóch punktach. Wymiary: 1890x800x435mm +/- 3%. Zamawiający wymaga minimum 12msc gwarancji, maksymalnie 24 miesięcznej gwarancji.

DOSTAWA JEDNORAZOWA - nie później niż do 29.09.2016r.

KRYTERIA OCENY:
1. Cena 75,00%
2. Gwarancja jakości 5,00%
3. Termin realizacji 20,00%

 Opis sposobu przyznawania punktacji
Kryterium „Cena”
Punkty w tym kryterium zostaną przyznane na podstawie podanej przez Wykonawcę w ofercie ceny brutto dla danej części wykonania zamówienia. Ocena punktowa w ramach kryterium ceny zostanie dokonana zgodnie ze wzorem:
najniższa cena spośród badanych ofert do  cena oferty badanej

Kryterium „Gwarancja jakości”
Punkty w tym kryterium zostaną przyznane na podstawie zaoferowanego przez Wykonawcę w ofercie okresu gwarancji jakości, który nie może być krótszy, niż 12 miesięcy i dłuższy niż 24 miesięcy. Jeżeli Wykonawca poda termin dłuższy niż 24 miesiące – do oceny oferty Zamawiający przyjmie 24 miesięcy. Ocena punktowa w ramach kryterium okres gwarancji zostanie dokonana zgodnie ze wzorem:
najdłuższy okres gwarancji do Okres gwarancji oferty badanej

 Kryterium „Termin realizacji”
Punkty w tym kryterium zostaną przyznane na podstawie zaoferowanego przez Wykonawcę w ofercie terminu realizacji, który nie może być dłuższy niż 7 dni. Ocena punktowa w ramach kryterium „termin realizacji” zostanie dokonana zgodnie ze wzorem:
najkrótszy termin realizacji do termin realizacji oferty badanej
Zaoferowany termin realizacji  nie może być dłuższy niż 7 dni od daty zawarcia umowy.

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana ta oferta, która po zsumowaniu liczby punktów uzyskanych we wskazanych wyżej kryteriach uzyska największą liczbę punktów – P
P = C + O + T
gdzie:
P - całkowita liczba punktów przyznana ofercie,
C - liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium „cena”,
G -  liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium „Gwarancja jakości”
T – liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium „termin realizacji”

 W przypadku gdy dwie lub więcej ofert uzyska taki sam bilans punktów, zgodnie z art. 91 ust. 4 ustawy, Zamawiający wybierze ofertę z niższą ceną.

 

ZAŁĄCZNIK NR 1.

                                                                                  Miejscowość, data …......................... 2016 r.

                                                                                                                                                                        

............................................................................                                                     

(pieczęć adresowa Wykonawcy)

NIP: ....................................................

REGON:.............................................                                    

tel.: .....................................................                                                         

fax: .....................................................                                                         

adres e – mail: ....................................           

         

FORMULARZ CENOWO-OFERTOWY

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) pn.:

DOSTAWA MEBLI I WYPOSAŻENIA DO SALI DO REHABILITACJI  dla DZIENNEGO DOMU OPIEKI MEDYCZNEJ W KOŻUCHOWIE

 

Ja/My, niżej podpisany/i, …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

działając w imieniu i na rzecz: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia:

 …................................................................. za łączną kwotę …............................. zł brutto

oferowany termin gwarancji wynosi ….......................... miesięcy

oferowany czas dostawy wynosi …................................ dni

 

 

 1. Termin gwarancji

(Powyższa kalkulacja musi zawierać STAWKĘ PODATKU VAT, wszystkie koszty związane z dostawą przedmiotu zamówienia, w tym zapewnienie kosztów transportu).

Oświadczamy, iż uważamy się za związanych niniejszą ofertą przed okres 30 dni licząc
od daty wyznaczonej na składanie ofert.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami zawartymi w zapytaniu i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej, do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

 

 

......................................................                                                        .......................................................................

               miejscowość i data                                                                              /Podpis i pieczęć osoby upoważnionej

                                                                                                        do podpisywania oferty/                  

 

* należy wykreślić jeśli nie dotyczy

 

ZAŁĄCZNIK NR 2 UMOWA DOSTAWY (WZÓR)

Umowa  nr …...........

Zawarta w dniu …..................... pomiędzy:

 

Przedsiębiorstwem Leczniczym „GeriaMed” Wiesława Leszczak, z siedzibą Kłobuczyn 34, 59-180 Kłobuczyn, NIP 6931091433,  reprezentowanym przez: Wiesławę Leszczak – Właścicielkę,

zwanym dalej Zamawiającym                   a

….............................................................

…............................................................. reprezentowanym przez: …......................................

zwanym dalej Wykonawcą.

Zamówienie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych – art. 4 pkt 8 ww. ustawy.

 • 1
 1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać umowę na Dostawę z wniesieniem, montażem i ustawieniem mebli do Sali do rehabilitacji dla DZIENNEGO DOMU OPIEKI MEDYCZNEJ W KOŻUCHOWIE, zgodnie ze szczegółowo opisanym przedmiotem zamówienia w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy z należytą starannością, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami, a Zamawiający zobowiązuje się do odbioru przedmiotu zamówienia i dokonania zapłaty zgodnie z warunkami niniejszej umowy.
 2. Ogólna wartość przedmiotu zamówienia wynosi:

  …...........................................netto, co stanowi ….......................................... zł brutto

 1. Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia faktury vat, wyszczególniającej wszystkie kategorie przedmiotów i sprzętu.
 2. Zapłata należności za dostawę nastąpi przelewem przez Zamawiającego na konto Wykonawcy wskazane na fakturze VAT w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo sporządzonej faktury.
 3. Podstawą do wystawienia faktury jest dokonanie odbioru przedmiotu zamówienia zgodnie z par. 2 ust. 1 niniejszej umowy.
 4. Za datę zapłaty należności uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zmawiającego.
 5. Zamawiający oświadcza, iż jego NIP jest następujący: ….................................
 • 2
 1. Dokumentem potwierdzającym wykonanie dostawy określonej w par. 1 niniejszej umowy będzie sporządzony przez Zamawiającego i podpisany przez obie strony Protokół odbioru po dostarczeniu przedmiotu zamówienia bez uwag, określony w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.
 • 3
 1. Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony na koszt Wykonawcy do siedziby Zamawiającego w godz. 8.00-15.00 od poniedziałku do piątku, zgodnie z Zał. 1 do umowy.
 2. Wykonawca zobowiązuje się wnieść, zamontować i ustawić dostarczony przedmiot zamówienia do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego, znajdujących się w budynku przy ul. Szprotawskiej 21D w Korzuchowie.

 

 • 4
 1. Z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w wysokości 20% należnego wynagrodzenia wynikającego z umowy.
 2. W przypadku opóźnienia w realizacji przedmiotu zamówienia, Zamawiający potrąci karę umowną w wysokości 10% za każdy dzień zwłoki.

 

 • 5

1.Wykonawca oświadcza, że na przedmiot zamówienia udziela dwuletniej rękojmi za wady fizyczne rzeczy oraz udziela gwarancji na okres …......... miesięcy. Bieg terminu rękojmi oraz okresu gwarancji jakości liczony będzie od dnia dostarczenia przedmiotu zamówieni, zgodnie z § 2 ust. 1 niniejszej umowy.

 1. Reklamowany przedmiot zamówienia podlega wymianie na wolny od wad na zasadach określonych w § 5 ust. 3 umowy. Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad fizycznych, jeżeli wady ujawnią się w terminie objętym gwarancją lub do dostarczenia wolnego od wad przedmiotu zamówienia.
 2. Zamawiającemu przysługuje żądanie dostarczenia przedmiotu zamówienia wolnego od wad, jeżeli w terminie gwarancji dokonana została co najmniej jedna naprawa, a przedmiot zamówienia jest nadal wadliwy.
 3. W razie zaistnienia wad, przedmiot zamówienia zostanie odebrany z siedziby Zamawiającego przez Wykonawcę oraz dostarczony przez niego na jego koszt do punktu serwisowego.
 4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać obowiązki wynikające z niniejszej gwarancji jakości w terminie 7 dni od dnia pisemnego poinformowania o wadzie (pocztą elektroniczną lub listem poleconym).

 

 • 6

Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany w ciągu ….............. dni od podpisania umowy tj. do dnia …................................. 2016.

 

 • 7
 1. Ze względu na fakt, iż niniejsza umowa związana jest z realizacją zadania współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz Ministerstwa Zdrowia - Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnych zmian okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
 2. Zamawiający może również odstąpić od umowy w przypadku naruszenia przez Wykonawcę istotnych postanowień niniejszej umowy, po uprzednim wezwaniu do zaprzestania naruszenia w zakreślonym terminie z zagrożeniem odstąpienia od umowy w tym trybie.

 

 • 8

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowania przepisy Kodeksu cywilnego. 

 

 • 9

Ewentualne spory, które mogą wyniknąć na tle postanowień niniejszej umowy strony podejmą się rozstrzygnąć polubownie. W razie braku polubownego rozstrzygnięcia będą one rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zmawiającego.

 

 • 10

Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

 

......................................................                                                        .......................................................................

               miejscowość i data                                                                              /Podpis i pieczęć osoby upoważnionej

                                                                                                        do podpisywania oferty/                   

 

 

 

Załącznik 1 : szczegółowy opis przedmiotu zamówienia